گروه تولیدی به پالا

تولید و عرضه ی فیلترهای خاص خودرویی و صنعتی

فیلتر روغن موتور کامیون اکتروس

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC104T1

فیلتر روغن موتور کامیون آتگو

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC105T1

فیلتر روغن موتور کامیون آکسور

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

OC103T1

طرح اکویی با کیفیت پرمیوم
 نشان ملی استاندارد

FC101T1

فیلتر گازوئیل کامیون آکسور، اکتروس، آتگو، C457